Uskoro izgradnja prihvatilišta za pse lutalice

Sreda , 2018-04-11 | 12:03:01
Gradska uprava Novog Pazara raspisala je konkurs za izradu projektno- tehničke dokumentacije za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke lutalice.

Objekat za privremeni smeštaj pasa lutalica biće izgrađen u Čašić Dolcu, a obuhvatiće Upravnu zgradu sa ambulantom i stacionarom, kao i dve štenare, od kojih će jedna imati 10, a druga četiri boksa za grupni smeštaj tih životinja.

Uvidom u plan javnih nabavki radio Sto plus saznaje da je za izradu ove dokumentacije u gradskom budžetu izdvojeno je oko 400.000 dinara.

Kriterijum za bodovanje ponuda je najniže ponuđena cena, a ponuđač je u obavezi da navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštita životne sredine kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.

Krajnji rok za dostavljanje ponda je petak, 13. april, do 13 časova.

A.Bajrović

Napiši komentar: