NOVI PAZAR- Novi zakon o položaju nacionalnih manjina treba da omogu?iti punu i efikasnu kulturnu autonomiju manjina, funkcionisanje manjinskih samouprava i njihovo formiranje ne samo na nacionalnom nivou, ve? i na nivou lokalnih samouprava, ocenio je ?lan grupe za pripremu nacrta ovog zakona Goran Baši?. Baši?, koji je predsednik Upravnog odbora Centra za istraživanje etniciteta, smatra da je model zakona koji je predlozio ovaj centar najprihvatljiviji za manjine, pa samim tim i za Bošnjake. “Mi predlažemo da se Opstinski saveti formiraju u lokalnim samoupravama u kojima živi najmanje 300 pripadnika jedne nacionalne manjine. Smatram da bošnja?ke partije koje deluju u Sandžku ne?e imati me?usobno mnogo razli?itih stavova u nacrtu budu?eg zakona, jer im odgovaraju isti izborni uslovi”, rekao je Baši?. Osim Baši?a, ?lanovi grupe za pripremu nacrta zakona o položaju nacionalnih manjina i izboru nacionalnih saveta su državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Fevzija Muri?, ?lan Srpske akademije nauka i umetnosti Tibor Varadi, dopisni ?lan akademije Vojislav Stanov?i? i profesorka Pravnog fakulteta u Novom Sadu Marijana Pajvan?i?.