SARAJEVO- Poglavar Islamske zajednice u BiH reis-ul-ulema Mustafa Ceri? zatražio je od predsednika Srbije Borisa Tadi?a da se "vlasti Republike Srbije ne mešaju u unutašnja pitanja IZ u Srbiji". U pismu Tadi?u, one je predsednika Srbije podsetio na sastanak u martu ove godine u Beogradu, "povodom ustanovljavanja jedinstvene IZ u Republici Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru". "Uveren sam da se se?ate da smo se, u prisustvu muftije sandža?kog Muamera Zukorli?a i ministra u Vladi Srbije Rasima Ljaji?a, usaglasili oko toga da je IZ Srbije autonomna u svom radu i delovanju, ali da ima istorijsko i moralno pravo da legalno i javno bude u savezu sa IZ u BiH, kao svojim duhovnim središtem, na isti na?in kao što Srpska pravoslavna crkva u BiH ima pravo da bude u savezu sa SPC u Beogradu", navodi Ceri? u pismu. On je istakao da je tada dogovoreno da je potrebno otvoriti "bošnja?ko-srpski dijalog na principu me?usobnog razumevanja i uvažavanja. Poglavar Islamske zajednice u BiH je dodao da je "nakon susreta u Beogradu verovao da je jasno i nedvosmisleno da u Srbiji postoji jedna i jedisntvena IZ, kao legalni i legitimni predstavnik muslimana u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru". "To je, po našem uvjerenju, trebalo da zna?i da se vlasti Repubilke Srbije ne?e ni na koji na?in mešati u unutašnja pitanja IZ u Srbiji", isti?e Ceri?. On tvrdi da poslednja zbivanja pokazuju da se vlast Srbije "ipak umešala u unutrašnja pitanje IZ u Srbiji na na?in da je dala administrativnu i medijsku podršku uspostavi institucije reis-ul-uleme u Srbiji za šta nema ni istorijskog ni stvarnog uporišta". "To je isto kao kad bi se u Bosni i Hercegovini uspostavila institucija srpskog patrijarha i osporilo pravo Srbima u BiH da komuniciraju sa Beogradom radi zadovoljavanja svojih duhovnih i intelektualnih potreba", naveo je Ceri? u pismu. Prema njegovim re?ima, Srbija "nema ni šerijatsku ni istorijsku osnovu za instituciju reisu-l-uleme", te da "Bošnjaci u Srbiji i Sandžaku, nemaju obavezu, ali imaju pravo na duhovnu vezi sa Sarajevom i niko im to pravo ne može osporiti". Ceri? je izrazio uverenje da ?e Tadi? "uzeti ozbiljno u obzir razgovor" iz marta i na?elni dogovor da je IZ u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru jedna i jedinstvena IZ-a i da kao takva zaslužuje da joj se štite osnovna prava iz zakona o crkvama i verskim zajednicama Srbije. "Muslimani u Srbiji su dovoljno savesni i odgovorni da mogu samostalno i slobodno odlu?iti kakvu IZ žele i s kim da se udružuju", naveo je Ceri?. Poru?io je da muslimanima u Srbiji ne treba ograni?avati slobodu da se organizuju u duhu svoje islamske tradicije i istoriskog prava. "To je važno ne samo za mir i stabilnost u Srbiji, posebno u Sandžaku, ve? i za celi region Balkana", naveo je reisu-l-ulema Ceri?.