PredstavniciEvropskeagencijezarekonstrukcijui Švajcarskeagencijezarazvojisaradnju, organizacijakojesuobezbedilefinansijskasredstvazarealizacijuPROprograma, boraviće
danas i sutra u Novom Pazaru i
Raški.
 

Delegacija ćevečerasprisustvovatisvečanomotvaranjustalnepostavkemuzeja “Ras”, za čijejerenoviranje, kaojedanoddonatora, PROprogramizdvojiooko 800.000 dinara.

Tokomdrugogdanaposete, delegacija ćeuzUSAIDiOSCEprisustvovatiPrvomkoordinacionomsastankucivilnogdruštvajugozapadneSrbijetridesetakorganizacija izosamopštinaovogdelaSrbije. Tokomsastanka ćeserazgovaratiosituacijiipotrebamacivilnogdruštva.