BEOGRAD/NOVI PAZAR– U?esnici diskusije "Sandžak – posledice represivne politike države" složili su se danas u oceni da državni organi spre?avaju formiranje jedinstvene bošnja?ke zajednice i da podsti?u politi?ke i religijske sukobe u tom delu Srbije. Direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ocenila je da Beograd svojim delovanjem uti?e na raspirivanje postoje?ih sukoba u Sandžaku a da službe bezbednosti u tome imaju zna?ajnu ulogu. Poslanik Socijaldemokratske partije u Skupštini Srbije Meho Omerovi? je kritikovao odnos državnih funkcionera iz Demokratske stranke Srbije prema nedavnom sukobu predstavnika Islamske zajednice i ocenio da DŠ ima "remetila?ke saveznike" u Sandžaku, Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. Šef kancelarije te nevladine organizacije u Novom Sadu Pavel Domonji kritikovao je pripadnike srpskog naroda zbog toga što nisu izrazili dovoljno solidarnosti sa Bošnjacima u Sandžaku tokom devedesetih godina prošlog veka niti su u dovoljnoj meri osu?ivali po?injene zlo?ine. Predstavnica Sandža?kog odbora za ljudska prava Semiha Ka?ar je dodala da su problemi u tom regionu unapre?eni nakon raspada državne zajednice SCG kada su Bošnjaci podeljeni državnom granicom izme?u Srbije i Crne Gore. Ona je kritikovala ?injenicu da su Bošnjaci nedovoljno zastupljeni u državnim institucijama poput sudstva, policije i vojske. Na skupu su govorili i sociolog religije Mirko ?or?evi?, sociolog Milan Vukomanovi?, istori?ar ?edomir Anti? i drugi.