NOVI PAZAR- Predsednik Izvršnog odbora Bošnja?kog nacionalnog ve?a i narodni poslanik Esad Džudževi? upozorio je danas ministre policije i vera Dragana Jo?i?a i Radomora Naumova da poslednji doga?aji u Islamskoj zajednici mogu prerasti u sukobe sa nesagledivim posledicama. Džudževi? je u odvojenim pismima tražio od Jo?i?a i Naumova da preduzmu sve zakonom predvi?ene mere kako bi verski službenici i vernici Islamske zajednice Srbije mogli slobodno da obavljaju verske obaveze i obrede. On je od Jo?i?a tražio da hitno razoruža osobe koje spre?avaju redovno obavljanje verske službe u Altun-alem džamiji i obezbe?enje javnog reda i mira u Novom Pazaru. U pismu koje je uputio ministru Naumovu, Džudževi? traži prestanak finansiranja novopazarske Medrese i drugih institucija, jer "na grub na?in krše Ustav, ljudska, manjinska i verska prava gra?ana". Džudževi? je u pismima detaljno naveo poslednje doga?aje u Islamskoj zajednici, od dešavanja u Altun-alem džamiji do isklju?ivanja šest u?enika iz Medrese Gazi-Isa beg ?iji roditelji podržavaju novoizabranog reisa Adema Zilki?a.