NOVI PAZAR- Poslanik koailicije Lista za Sandžak Esad Džudževi? izjavio je danas da državni organi i politi?ke stranke ne treba da se mešaju u "sukob dva vi?enja organizovanja islamske zajednice u Srbiji". Povodom incidenta u džamiji u Sjenici u subotu za vreme ve?ernje molitve, Džudževi? je novinarima u Skupštini Srbije rekao da država i gra?ani treba da omogu?e poštovanje ljudskih prava u toj oblasti "na na?in da vernici izaberu organizacionu strukturu koju smatraju adekvatnom". "Vrlo je važno da naro?ito politi?ke stranke sa nekim sandža?kim, bošnja?kim ili albanskim prefiksom ostanu neutralne u ovom slu?aju i da na taj na?in pomognnemo ljudima koji se bave verskim pitanjima da do?u do najadekvatnijeg rešenja u smislu organizacione strukture za vernike", rekao je DŽudževi?. On je ocenio da sino?nji napad na dve regionalne televizije u Novom Pazaru prevazilazi svaku meru i da je u tom smislu potrebno da Ministarstvo vera i MUP reaguju i omogu?e slobodu mišljenja i iznošenje tog mišljenja u medijima na na?in na koji je regulisano Ustavom i me?unarodnim standardima.