NOVI SAD– Predsednik Nacionalnog saveta Madjara Laslo Joža izjavio je danas da priprema zakona o nacionalnim savetima ide sporo "zbog izvesne doze nerazumevanja i ko?enja" službe za ljudska i manjinska prava vlade Srbije. U intervjuu za novosadski "Dnevnik" od subote, Laslo Joža, koji je i koordinator svih manjinskih saveta u Srbiji, rekao je da taj zakon priprema radna grupa Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Osnovu za rad predstavlja nacrt teksta kome su kona?an oblik dali republi?ki poslanici Saveza vojvodjanskih Madjara, a koji su prihvatili ostali nacionalni saveti, ali koji nikada nije podnet Skupštini Srbije. Prema njegovim re?ima, taj nacrt zapo?et je još u vreme dok je ministar za ljudska i manjinska prava bio Rasim Ljaji? i obuhvata problematiku izbora nacionalnih saveta, njihovih nadležnosti i stabilnih izvora finansiranja. Joža je naveo, da taj dokument i dalje predvidja elektorski sistem izbora nacionalnih saveta, ali i "neobavezuju?u mogu?nost" formiranja manjinskih bira?kih spiskova i direktan izbor manjinskih saveta za one koji to žele. On je rekao da upis pripadnika manjinskih naroda na ove spiskove ne bi bio obavezan, dok bi direktan izbor saveta bio uslovljen prijavljivanjem više od polovine potencijalnih bira?a na eventualne liste, ?ije bi zaklju?ivanje bilo u nadležnosti nacionalnih saveta. "Ukoliko bi ponovo zaživela nesre?no napuštena ideja o garantovanim mandatima za predstavnike nacionalnih manjina u Skupštini Vojvodine, to bi dalo poseban i dodatni podsticaj pripadnicima nacionalnih zajednica da se prijavljuju na manjinske spiskove", rekao je Joža. On je naveo i da manjinske zajednice ne žele da odustanu od nadležnosti saveta u oblasti kulture, obrazovanja, medija i službene upotrebe jezika, dodaju?i da bi budu?i zakon morao jasno definisati finasiranje nacionalnih saveta iz državnog budžeta.