BEOGRAD/ NOVI PAZAR- Predstavnici verskih zajednica u Srbiji istakli su danas da me?u njima postoji dijalog ali da se on mora održavati i unapre?ivati jer nedostatak komunikacije me?u razli?itim verama vodi iracionalnom gnevu. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Islamske zajednice, Katoli?ke crkve i Jevrejske zajednice su na skupu "Unapre?enje interkulturalnog i me?uverskog dijaloga u jugoisto?noj Evropi" u Beogradu istakli da boljem razumevanju može doprineti i interkulturalna saradnja. Direktor Medija centra Islamske zajednice u Srbiji Hajrudin Bali? naveo je da na teritoriji Sandžaka u kojem zajedno žive i hriš?ani i muslimani, nikada nije bilo ratova upravo zahvaljuju?i toleranciji

verskih vo?a. Predstavnica kulturnog centra "Damond" iz Novog Pazara Zibija
Šarenkapi? naglasila je da je u regionu Sandžaka pokretanje dijaloga nophodno kako bi se ljudi suo?ili sa prošloš?u i strateški sagledali budu?nost. Ona je ukazala da se pripadnici manjina suo?avaju sa etni?kom
distancom koja postoji izme?u ve?inskog naroda i njih i dodala da je
danas prisutna i politi?ka manipulacija manjinama.