BEOGRAD– Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da nisu ta?ne tvrdnje da su samo dva pripadnika bošnja?ke nacionalnosti primljena na Kurs za osnovnu policijsku obuku. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, u Centar za osnovnu policijsku obuku primljena su tri pripadnika bošnja?ke nacionalne manjine. "MUP je raspisalo konkurs i primio 120 kandidata u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, za potrebe svih organizacionih jedinica ministarstva. Od navedenog broja primljeno je 2,5 odsto pripadnika bošnja?ke nacionalne manjine", navodi se u saopštenju. Dodaje se da to ta?no odgovara procentualnom u?eš?u Bošnjaka u ukupnoj nacionalnoj strukturi stanovništa Srbije. Predstavnici dve najuticajnije bošnja?ke partije u Sandžaku izrazili su ranije nezadovoljstvo brojem primljenih kandidata ove nacionalnosti za policijsku obuku jer su sa podru?ja opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica, gde Bošnjaci ?ine ve?inu, primljena tri kandidata – dva Bošnjaka i jedan Srbin. Predsednik Izvršnog odbora Bošnja?kog nacionalnog ve?a Esad Džudževi? izjavio je da se sa dvoje Bošnjaka ne može promeniti nacionalni sastav policije i da Srbija time dokazuje da još nije spremna da unapredi manjinska prava. On je naglasio da se ve?im uklju?ivanjem Bošnjaka u policiju i sudstvo može pove?ati nivo me?unacionalnog poverenja u Sandžaku, a time i efikasnijeg rada državnih organa. Generalni sekretar Sandža?ke demokrtaske partije Mirsad Jusufovi? rekao je da “neverovatno i poražavaju?e” zvu?i podatak da je od 261 kandidata primljeno troje ljudi iz ovog kraja, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. "O?ekivali smo da ?e biti primljen ve?i broj ljudi iz ove regije, jer nam je re?eno na po?etku kampanje da postoji jedan broj zagarantovanih mesta za pripadnike manjina, ra?unaju?i nacionalnu pripadnost ali i žene, kao rodnu manjinu u okviru policije u Srbiji", rekao je Jusufovi?.