NOVI PAZAR- Ataše za kulturu nema?ke ambasade u Beogradu rekao je danas da mladi u Srbiji retko putuju te da im program stipendije Nema?ke službe za akademsku razmenu nudi tu mogu?nost, kao i usavršavanje u nauci i umetnosti. On je tokom prezentacije ovog programa na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru rekao da se mladi na ovaj na?in mogu upoznati i sa nema?kom kulturom i na?inom života. U?enici i studenti mogu godinu dana boraviti i poha?ati nastavu u Nema?koj, dok postdiplomci imaju mogu?nost realizovanja istraživa?kih projekata, u trajanju do tri godine. Stipendije iznose od 100 do 1200 evra mese?no, a uslov je minimum poznavanja nema?kog jezika.