Islamski vernici sutra obeležavaju dolazak nove, 1429. hidžretske godine. Preseljenje Muhameda iz Meke u Medinu pripadnici islamske vere smatraju jednim od najvažnijih doga?aja u po?etnom stadijumu islama i od tog vremena (16. jul 622. godine nove ere) ra?unaju svoju eru-hidžru. Time se završava period Meke, a po?inje medinsko razdoblje razvoja islama kao nove religije koja ?e vremenom sticati sve ve?i broj pristalica. Muhamedovo preseljenje u Medinu predstavlja prakti?no prekretnicu za islamski svet. Smatra se da je sa Muhamedom zajedno prešlo i 200 njegovih sledbenika. Muhamedova majka Emina poticala je iz Medine. Poznati stru?njak za islam Filip Hiti u knjizi "Istorija Arapa" piše da je Muhamed "ušao u novo obitavalište kao visoko cenjen i ugledni vo?a. Vidovnjak i (božji) poslanik u njemu sada ustupaju mesto prakti?nom politi?aru". Pripadnici islamske vere ne do?ekuju Novu hidžretsku godinu na na?in kako se to ?ini u Evropi. Nema posebnih rituala, molitvi, pa ni posebnog jelovnika za tu priliku. Zapravo-nema do?eka ni slavlja. Dolazak nove godine se obeležava samo prigodnim verskim sve?anostima ili duhovnim akademijama. U nekim zemljama, kao u Egiptu i Saudijskoj Arabiji, taj dan je neradan, ali u Turskoj, Tunisu i Alžiru na dan kada po?inje Hidžretska nova godina ljudi ne prekidaju rad. U Srbiji i Crnoj Gori pripadnici islamske vere tako?e dolazak hidžretske godine proslavljaju radno.