NOVI PAZAR- Sandžacki odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Sandza?ki intelektualni krug i Kulturni centar DamaD uputili su danas zajedni?ki apel državnim organima, verskim zajednicama i politi?kim strankama da u?ine napor koji ?e doprineti stišavanju strasti i prevazilaženju netrpeljivosti u Novom Pazaru. “Nije dovoljno  samo verbalno deklarisanje u tom pogledu, ve? i preduzimanje sasvim odre?enih koraka u pravcu otvaranja dijaloga, kao sigurnog sredstva za prevazilaženje postoje?eg stanja”, navodi se u saopštenju ovih nevladinih organizacija. On su ocenili da je neprihvatljivo obrazloženje uprave Medrese “Gazi- isa beg” da je šest u?enika iskljuceno iz škole zbog njihove nesigurnosti. Oni su u saopštenju naveli da je škola dužna da preduzme sve zakonom predvi?ene mere kako bi se garantovali uslovi za nesmetano funcionisanje osnovnih de?ijih prava- pravo na bezbedan život i na obrazovanje. “Škole su u obavezi da uspostave i razviju mehanizme za zaštitu osnovnih prava deteta, a ta obaveza se odnosi i na Medrese. U ime Deklaracije o pravima deteta UN apelujemo na Medresu da preispita svoju odluku i vrati u?enike u školu”, navodi se u saopštenju