NOVI PAZAR- Na dvodnevnom seminaru u Novom Pazaru sudije, tužioci, policija i sudski veštaci obu?avani su kako da ovladaju tehnikama u finansijskim istragama, saopšteno je iz Misije OEBS-a u Srbiji. Seminar održan ju?e i danas okupio je predstavnike pravosu?a i policije iz Novog Pazara, Kraljeva, Tutina i Sjenice, kao i predstavnike Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova i Narodne banke Srbije. “Cilj finansijskih istraga je da se utvrdi i dokumentuje kretanje novca koje može da bude dokaz kriminalnih radnji", rekao je zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji Entoni Pahigijan (Pahigian). Prema njegovim re?ima, sposobnost da se otkriju, razumeju i prate sve sofisticirane poslovne i finansijske transakcije predstavlja klju? u borbi protiv privrednog i drugih vrsta kriminala. "Ovaj seminar ima za cilj da unapredi tehnike finansijskih istraga i poboljša saradnju izme?u institucija, na lokalnom i republi?kom nivou", kazao je on. U?esnici su razmatrali metode prevare i indikatore rizika, istražne tehnike, sisteme finansijskog izveštavanja, tehnike revizije, aktivnosti Narodne banke Srbije u spre?avanju finansijskih prevara, infiltriranje ilegalnog kapitala i pranje novca. Posebno je razmatrana uloga Uprave za spre?avanje pranja novca Ministarstva finansija, kao i istražne sposobnosti Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova. Seminar su organizovali Misija OEBS-a u Srbiji, Ministarstvo pravde SAD, USAID i ABA-CEELI.