TUTIN  U Tutinu ?e od ove školske godine raditi odeljenje Visoke tehni?ke škole strukovnih studija iz Trstenika na kojem ?e nastavu poha?ati 65 brucoša. Dekan ove škole prof. dr Petar Ivanovi? kazao je na sve?anosti, povodom uru?enja indeksa, da ?e se raditi po novom konceptu studiranja gde ?e studenti, nakon dobijanja diplome, biti osposobljeni za rad u struci, kao i da ?e akcenat biti stavljen na prakti?nu nastavu. „Procenili smo da bi otvaranje ovog odeljenja moglo da bude višestruko korisno i za ovu sredinu i za našu školu. Upravo smo, ovim uru?enjem indeksa, realizovali tu našu ideju“, rekao je Ivanovi?. Na odeljenju Visoke tehni?ke škole strukovnih studija postoja?e ?etiri smera – hidraulika i pneumatika, informatika u inženjerstvu, poljoprivredno-prehrambena oprema i proizvodno mašinstvo. Budu?im studentima ove škole indekse je uru?io predsjednik tutinske opštine Šemsudin Ku?evi?. On je tom prilikom kazao da su obrazovani ljudi klju?ni resurs u strategiji razvoja ove opštine. „Programi ove škole su kompatibilni sa strategijom razvoja naše opštine tako da je naš cilj bio da, otvaranjem ovog odeljenja, obezbedimo važan resurs daljeg razvoja Tutina. Od dekana ove škole sam zatražio da se ozbiljno povede ra?una o kriterijumima nivoa studiranja na našem odeljenju. Mi iz lokalne samouprave samo treba da damo logistiku ovakvim idejama“, rekao je Ku?evi?. Nastava za studente bi?e organizovana u prostorijama tutinske srednje Tehni?ke škole, ?iji direktor Ismet Derdemez kaže da ?e ta škola omogu?iti nesmetano izvo?enje i teorijske i prakti?ne nastave za studente.