BEOGRAD– U Skupštini Srbije danas je predstavljen Nacrt zakona o zaštiti nacionalnih manjina koji predvi?a formiranje opštinskih saveta za nacionalne manjine i jedinstveni bira?ki spisak pripadnika manjina. Nacrt zakona uradila je nevladina organizacija Centar za istraživanje etniciteta. Nevena Gojkovi? iz tog centra rekla je da je zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002. imao veliki zna?aj u prvom delu tranzicije, ali da je njen najve?i problem nerešeno pitanje izbora nacionalnih saveta. "Nacionalnim savetima je istekao mandat i ne postoji pravni osnov za raspisivanje novih izbora", rekla je Gojkovi?eva. Novina u ovom predlogu zakona je formiranje opštinskih saveta za nacionalne manjine. "Potrebno je oja?ati manjinske samouprave, formirati opštinske saveta i oja?ati ulogu gra?ana što zna?i da oni mogu u opštinama u kojima žive da uti?u na kulturni i obrazovni život a ne da to radi Nacionalni savet", rekla je Nevena Gojkovi?. Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Marijana Pajvan?i? rekla je da je još jedna novina u odnosu na stari zakon posebni bira?ki spisak. "Posebni bira?ki spisak je jedinstveni bira?ki spisak koji se zasniva na principu dobrovoljnosti, podrazumeva da mora biti napisan na jeziku nacionalne manjine i da se gra?ani u njega upisuju na li?ni zahtev u pismenoj formi", rekla je Marijana Pajvan?i?.