Program za razvoj opština u jugozapadnoj Srbiji promovisao je u Novom
Pazaru Konkurs za finansiranje projekata za poboljšanje dostupnosti usluga
socijalne zaštite, posebno za marginalizovane i ugrožene društvene grupe.