NOVI PAZAR- Predstavnici bošnja?kih i srpskih stranaka u Sandžaku, Vlade i ambasada u Beogradu imaju razli?ite stavove o tome da li ?e se situacija na Kosovu direktno odraziti i na stanje u ovom pograni?nom podru?ju. Predsednik Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Novom Pazaru Milan Veselinovi? smatra da ?e se situacija na Kosovu direktno odraziti na položaj i sam opstanak Srba na prostoru Sandžaka. On je radiju Sto plus rekao da je Srbija zaboravila na Srbe koji vekovima žive na ovom prostoru i da je isuviše zaokupljena ovdašnjim problemima Bošnjaka. “Ukoliko do?e do nezavisnosti Kosova, albanski separatisti i teroristi ?e proterati Srbe, do?i ?e do novog sukoba i egzodusa, pa je pitanje šta ?e biti dalje sa Srbima koji ovde žive. ?injenica je da se mnogi sele ka centralnoj Srbiji”, tvrdi Veselinovi?. On je rekao da ?e se eventuelna nezavisnost Kosova odraziti na ovaj prostor, jer je, po njegoviM re?ima, ovde samo prividno stanje mirno. Sa druge strane, generalni sekretar koalicije Lista za Sandžak Nermin Bejtovi? smatra da se situacija na Kosovu ne?e odraziti druga?ije u Sandžaku u odnosu na ?itavu teritoriju Srbije. “Ništa se posebno ne?e desiti u Sandžaku, što se ne?e desiti u Srbiji”, rekao je Bejtovi?.On je rekao da se nada da ?e se status Kosova rešiti na obostrano zadovoljstvo Beograda i Prištine. “O?ekujemo da ?e se na?i rešenje koje ?e podržati i Me?unarodna zajednica, a koje ?e doprineti stabilnosti ?itave regije”, dodao je Bejtovi?. Potpredsednik Sandža?ke demokratske partije i narodni poslanik Mujo Mukovi? verije da budu?i status Kosova ni na koji na?in ne?e imati uticaj na dešavanja u Sandžaku. “Uzdam se u svest gra?ana Sandžaka, pre svega u svest ve?inskog Bošnja?kog naroda i ja?inu vode?ih politi?kih partija, pre svih SDP”, rekao je Mukovi?. On je dodao da smatra da ?e rešavanje statusa Kosova, kojim se bave svetske sile i Me?unarodna zajednica, ipak biti odvojeno od doga?aja u Sandžaku. Direktor Službe Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Petar La?evi? smatra da situacija na Kosovu ne?e imati mehani?kih preslikavanja u Sandžaku. „Mogu?e je da u poljuljanoj situaciji i stabilnosti ovog regiona do?e do pogoršanja situacije u zavisnosti od budu?eg statusa Kosova,ali je ipak verujem da ne?e biti ni?ega, jer je gra?anima dosta sukoba i ratova. Sa druge strane, mislim da država ima dovoljno jeke instrumente da stavi eventuelne sukobe pod kontrolom“, rekao je La?evi?. Zamenica ameri?kog ambasadora Dženifer Braš je prilikom nedavne posete Novom Pazaru, upitana za mišljenje da li bi se situacija na Kosovu mogla odraziti i na dešavanja u Sandžaku, odgovorila da je “sve” mogu?e.  “Narod u tome igra veliku ulogu, a ja ra?unam na dobru volju naroda. Vi samo treba da se okrenete ka budu?nosti, a zajedno ?emo da mislimo kako ?e izgledati Srbija u budu?nosti”, rekla je Brašova. Ambasador Francuske u Beogradu Žan Fransoa Teral je ocenio kao neopravdan strah pojedinaca da ?e se situacija na Kosovu odraziti na Sandžak. "Ja Kosovo veoma dobro poznajem i ono nema apsolutno nikakve veze sa Sandžakom. Svi gra?ani koje sam u Sandžaku sreo su mi rekli da su gra?ani Srbije, dakle Sandžak je Srbija", istakao je Teral.