NOVI PAZAR– Poverenik za informacije od javnog zna?aja Rodoljub Šabi? ocenio je danas u Novom Pazaru da postoji napredak u sprovo?enju ovog Zakona, ali da je u toj oblasti moglo da se uradi mnogo više. “Zakon predstavlja mo?an instrument kontrole vlasti od strane gra?ana koji je biraju i finansiraju”, rekao je Šabi?. “Svaki gra?anin ima pravo da zna šta vlast radi a vlast ne sme da uskrati to pravo, osim u slu?ajevima kada je to odre?eno zakonom. Ukoliko vlast ne da informaciju, gra?ani imaju pravo žalbe. Decenijama vlast nije imala naviku da polaže ra?une, ali ni gra?ani nisu bili svesni prava koje imaju. Postati demokratsko društvo podrazumeva promenu u oba pravca”, ocenio je Šabi?. On je insistirao da gra?ani budu uporniji kada je u pitanju njihovo pravo da do?u do podataka.