NOVI PAZAR– Predstavnici dve najuticajnije bošnja?ke partije u Sandžaku izrazili su nezadovoljstvo brojem primljenih kandidata ove nacionalnosti za policijsku obuku u novoformiranom Centru u Sremskoj Kamenici. U okviru zajedni?kog projekt MUP-a Srbije, OEBS-a i ambasade Velike Britanije, na oasnovnu policijsku obuku je od 261 kandidata sa poru?ja opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica, gde Bošnjaci ?ine ve?inu, primljeno  njih troje, dva Bošnjaka i jedan Srbin. Predsednik Izvršnog odbora Bošnja?kog nacionalnog ve?a i narodni poslanik koalicije Lista za Sandžak Esad Džudževi? tim povodom je za radio Sto plus ocenio da se sa dvoje Bošnjaka ne može promeniti nacionalni sastav policije i da Srbija time dokazuje da još uvek nije spremna da unapredi manjinska prava. "Ovo dokazuje da Srbija nema još uvek senzibilitet da ispoštuje i ispuni svoje me?unarodne obaveze", rekao je Džudževi?.On je rekao da je ovaj podatak još poražavaju?i, “ukoliko se zna” da u Novom Pazaru, Tutinu i Prijepolju još uvek ima policajaca koji su se teško ogrešili o prema Bošnjaka od 1992. do 1995. godine. "To je bio povod više da se Bošnjaci uklju?e u policiju, ne bi li se ova nepravda ispravila", rekao je Džudževi?. On je naglasio da se ve?im uklju?ivanjem Bošnjaka u policiju i sudstvo može pove?ati nivo me?unacionalnog poverenja u Sandžaku, a time i do efikasnijeg rada državnih organa. "Ipak, o?ekujem da ?e u jednoj ukupnoj strategiji misije OEBS-a, u jednom dužem periodu do?i do dobrog etni?kog balansa u policijskim snagama. To  je proces koji moramo strpljivo pratiti, podržavati i uvek intervenisati kada on ne bude išao u dobrom pravcu", dodao je Džudževi?.  Generalni sekretar Sandža?ke demokrtaske partije Mirsad Jusufovi? rekao je da “neverovatno i poražavaju?e” zvu?i podatak da je od 261 kandidata primljeno troje ljudi iz ovog kraja, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. "O?ekivali smo da ?e biti primljen ve?i broj ljudi iz ove regije, jer nam je re?eno na po?etku kampanje da postoji jedan broj zagarantovanih mesta za pripadnike manjina, ra?unaju?i nacionalnu pripadnost ali i žene, kao rodnu manjinu u okviru policije u Srbiji", rekao je Jusufovi?.  Prema njegovoj oceni, nacionalni sastav policije ?e u ovom kraju i dalje ostati na obnuto proporcionalnom odnosu. "Ljudi ovde jednostavno ne veruju policiji, a tako ?e ostati dok se nešto ne promeni u njenom sastavu", rekao je Jusufovi?. Koordinator za prijem budu?ih policajaca u Policijskoj upravi u Novom Pazaru Mijan Petrovi? rekao je da su na lošu prolaznost ovdašnjih mladi?a i devojaka uticali psiho-fizi?ki testovi, dok je manji deo njih pao na lekarskom pregledu. "Dokumenta prijavljenih kandidata su, osim policije, pregledali i radnici misije OEBS-a u Srbiji. Postojala su dva eliminaciona kruga, jedan je bio opšti lekarski pregled a drugi provera psiho-fizi?kih sposobnosti i specijalisti?ki lekarski pregled", rekao je Petrovi?. On je pojasnio da od 261 kandidata sa podru?ja Novog Pazara, Tutina i Sjenice dve tre?ine su bili Bošnjaci, a jedna tre?ina Srbi, a manje od 5 odsto kandidata su ?inile žene. Direktorka Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici Biljana Puškar rekla je da je od pet hiljada prijavljenih kandidata u Srbiji prijemni ispit položilo 490, a da je od toga primljeno 130 najuspešnijih. "Kandidati su primljeni po uspehu na prijemnom ispitu, meni je žao što je primljen mali broj pripadnika manjina. Ispit je zahtevao dobru fizi?ku pripremu, a izgleda da to kandidati nisu shvatili ozbiljno", rekla je Puškarova. Ona je dodala da pripadnici manjina ?ine devet odsto primljenih kandidata, a žene 24 procenta. "Primili smo tri Albanca, po dva Bošnjaka i Ma?ara, kao i po jednog Muslimana, Roma, Hrvata i Rusina", rekla je Puškarova. Ona je izrazila žaljenje zbog nezadovoljstva predstavnika bošnja?kih partija i rekla da o?ekuje da ?e se situacija popraviti u narednom periodu. "O?ekujemo da ?e Ministrarstvo unutrašnjih poslova slede?i put sa?initi rang listu prema potrebama podru?nih policijskih uprava, tako da ?e u zavisnosti od toga biti primljen i ve?i broj manjina u Centar", rekla je Puškarova. Sastav zaposlenih u policiji na ovom poru?ju je obrnuto proporcionalan sastavu stanovništva.  Na teritoriji ovih opština živi 80 odsto Bošnjaka i 20 odsto Srba, Bošnjaci ?ine 33 odsto zaposlenih u policiji, a Srbi 65 odsto. Portparolka misije OEBS-a Dinka Živalj nije želela da komentariše nacionalni sastav primljenih kandidata za obuku. "Kada dobijemo kona?nu listu ovogodišnjih polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, tada ?emo zauzeti stav da li je on opravdao naša o?ekivanja ili ne", rekla je Živaljeva. Cilj ovog projekta je stvaranje moderne i odgovorne policijske službe usmerene na zajednicu, odnosno gra?ane, uz poštovanje ljudskih prava, prava manjina i jednakost polova, a u skladu sa najboljim me?unarodnim propisima. Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici od ove školske godine je preimenovana u Centar za osnovnu policijsku obuku, koji prima kandidate sa završenom srednjom školom. Potrebno je da kandidat ima izme?u 18 i 25 godina, završenu srednju školu, da je državljanin Srbije i nema drugo državljanstvo, a uslov je i da nije osu?ivan i da se protiv njega ne vodi krivi?ni proces. Predstavnici OEBS-a, MUP-a Srbije i Ambasade Velike Britanije su tokom kampanje letos obišli nekoliko gradova u Srbiji, a sastali su se i sa predstavnicima nacionalnih manjina kako bi ih podstakli za prijavljivanje u Centar za osnovnu policijsku obuku.