Tekst izmenjenog Poslovnika Bošnjačkog saveta

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavilo je na svom internet sajtu izmenjen tekst Poslovnika o konstituisanju Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine bez odredbe o verifikaciji dve trećine mandata potrebne za konstituisanje tog saveta.

U izmenjenom poslovniku izostavljen je stav 6 iz trećeg člana Poslovnika po kome je za konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog veća  potrebna verifikacija dve trećine mandata.

Državna sekretarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava Aniko Muškinja Hajnrih rekla je agenciji Beta da je samo za tu manjinsku zajednicu stajala odredba o potrebnom broju mandata i da će nakon brisanja te odredbe, za konstituisanje BNV važiti isti uslov kao i za ostale manjinske zajednice.

Na novoj konstitutivnoj sednici koja bi trebalo da bude zakazana, prema navodima iz Ministarstva, u skladu sa Ustavom i Zakonom o izboru narodnih poslanika, ponovo će biti potrebna dvotrećinska većina.

Ustav Srbije u članu 101 predviđa da se Narodna skupština konstituiše potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika.

Zakon o izboru narodnih poslanika, na čiju se supsidijarnu primenu pozvao ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić, ne utvrđuje kvorum za konstituisanje skupštine.

Obredba o dve trećine potvrđenih mandata za konstituisanje postoji u Zakonu o Narodnoj skupštini, u kojem se navodi da je „Narodna skupština konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika.

Taj Zakon je, međutim, usvojen posle Zakona o izboru nacionalnih saveta nacionalnih manjina.