Donošenjem ovakve „problematične presude“, po oceni Bogićevića, VKS je poništio i presude koje su do sada donosili nižestepeni sudovi, kao i sami VKS, navodi se u saopštenju.

„Ističemo da postoje hiljade radnih sporova koje su pokrenuli zaposleni u prosveti koji se nalaze na minimalnoj zaradi, sa zahtevom da se utvrdi da im je uskraćeno Zakonom o radu propisano pravo na regres za godišnji odmor i naknadu za ishranu na radu, u narodu poznatu kao ‘topli obrok'“, rekao je Bogićević.

On je podsetio da je prema Zakonu o radu jasno odredjeno da zaposleni ima pravo na regres i „topli obrok“, po osnovu naknade troškova, a ne kao deo svoje zarade, a sve imajući u vidu da zaposleni imaju odredjene troškove, koje je poslodavac dužan da im nadoknadi.

„Posebno ističemo da se minimalna zarada mora uvećati po onim osnovama po kojima se uvećava svaka zarada (prekovremeni rad, minuli rad, noćni rad), te da svaki zaposleni ima pravo na naknadu troškova koji su propisani članom 118 Zakona o radu“, rekao je Bogićević.

Istakao je da je nesporno da minimalna zarada ne može da sadrži u sebi deo o naknadi troškova.

Bogićević je rekao da su sudije VKS-a previdele činjenicu da je minimalna zarada regulisana isključivo Zakonom o radu, a ne Zakonom o platama, „iz čega proističe da Zakon o platama ne može derogirati odredbe o minimalnoj zaradi propisane Zakonom o radu, s obzirom na to da Zakon o platama niti jednim svojim članom ne propisuje odredbe o minimalnoj zaradi“.

„Nova stranka – Da se struka pita ističe da se u predmetnim radnim sporovima moraju primeniti odredbe Zakona o radu koje se odnose na minimalnu zaradu, a koja ne obuhvata regres za godišnji odmor i naknadu za ishranu na radu, te zahtevamo da se zaposlenima u prosveti koji primaju minimalne zarade isplati regres za godišnji odmor i naknada za ishranu na radu“, naveo je Bogićević.