Najviše novca, četiri miliona dinara, planirano je za nabavku sadnica kako bi se povećale zelene površine, sa ciljem da se poboljša kvalitet vazduha.

Za uklanjanje divljih deponija predviđeno je 2,6 miliona dinara, nabavku posuda za selektivno odvajanje otpada 2,2 miliona dinara, a 70.000 dinara manje za kupovinu i sadnju drveća pored prilaznih puteva gradu.

Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom trebalo bi da košta 1,8 miliona dinara, a nabavka “kompostera” 1,5 milion dinara. Za saradnju sa udruženjima građana i njihove projekte izdvojeno je milion dinara.

Među merama predviđenim Programom zaštite životne sredine su i monitoring kvaliteta površinskih voda, zemljišta, vazduha, nejonizujućeg zračenja, merenje nivoa buke, ali i deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija javnih površina.

Grad planira i da kupi uređaje za merenje prisustva PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu koji bi bili instalirani na dve lokacije.

Javna rasprava o Programu korišćenja budžetskih sredstava za zaštitu životne sredine biće održana 6. marta, a iz lokalne samouprave su pozvali sve zainteresovane građane i organizacije da u međuvremenu dostave svoje predloge izmena i dopuna Programa.

Predlozi se mogu slati u pisanoj formi ili usmeno u Odeljenju za zaštitu životne sredine u zgradi Gradske uprave, kancelarije broj 102 ili putem telefona na broj 020/51-51-102.