Komisija je ocenila kao osnovane njihove navode da je nelogičan, ograničavajući i diskriminatorski uslov da ponuđači moraju u poslednjih pet godina da imaju izvršene radove na postavljanju šest kotlarnica sa kaskadno povezanim kotlovima na biomasu, jer predviđena kotlarnica u Gimnaziji uopšte ne treba da funkcioniše po tom principu.

Takođe, prihvaćene su i njihove ocene da je naručilac doveo u zabludu ponuđače time što je naveo rok od 15 dana za izvršenje radova, ne navodeći da u taj rok ne ulazi vreme za isporuku opreme, kao i time što nije precizirao da se traženi standardi kvaliteta odnose konkretno na izvođenje radova na termotehničkim instalacijama.

Komisija je naložila Gradskoj upravi da opravdanost takvih uslova, koji nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, dodatno ispita i precizira tendersku dokumentaciju, što je lokalna samouprava i učinila, odustajući od spornih zahteva.

Zbog svega toga je sprovođenje tendera, raspisanog još 22. juna, nekoliko puta produžavano, a završen je 2. novembra.

Ponude zainteresovanih kompanija za taj posao su otvorene, ali odluka o tome kome će biti dodeljen ugovor još uvek nije doneta.