Danas objavljen izveštaj Grupe stručnjaka za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) pokazuje da su sve države potpisnice Istanbulske konvencije načinile pozitivne korake, ali da predstoji „dug put“ jer je njena primena previše nedosledna, saopštio je Savet Evrope.

Žene žrtve nasilja u porodici koje napuste zlostavljače često su suočene sa pretnjama njihovoj deci, a izveštaj ukazuje na „alarmantnu stopa ubistava i žena i dece žrtava o kojima se redovno izveštava u medijima širom Evrope“.

GREVIO ukazuje i da mnoge države priznaju štetu nanetu deci koja su bila svedoci nasilja u porodici i predviđaju obavezu obaveštavanja relevantnih organa o sumnji ili potvrđenim incidentima kojima su deca svedočila, ili gde su deca bila direktne žrtve nasilja.

Uprkos napretku koji se ogleda u promeni zakona i novim oblicima zaštite žrtava nasilja, a koji je zabeležen u Crnoj Gori, Italiji, Španiji, Poljskoj, Danskoj i Andori, i dalje je prisutan jaz u odnosu na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Kada je reč o nedostatku zaštite i podrške deci svedocima, u slučaju nasilja u porodici, nadzor pokazuje da države potpisnice Konvencije „uglavnom ne uspevaju“ da obezbede odgovarajući i dovoljan pristup specijalizovanim uslugama za decu, prilagođenim njihovom uzrastu, navodi se.

U nekim zemljama, na primer u Austriji i Finskoj, takve usluge se pružaju jedino u prihvatilištima, i to u ograničenom vremenskom periodu, dok odlazak iz skloništa znači i prestanak takve preko potrebne specijalističke podrške.

U Srbiji, Holandiji, Portugaliji i Švedskoj prihvatilišta pružaju podršku deci koja su uz svoje majke, ali usluge nisu specijalizovane ni prilagođene njihovim specifičnim potrebama, navodi se u izveštaju.

U izveštaju se ukazuje i na nedovoljnu zaštita žrtava nasilja u porodici i njihove dece.

Iako Istanbulska konvencija predviđa da slučajevi nasilja u porodici budu uzeti u obzir pri odlučivanju o pritvoru i posetama, u Albaniji, Belgiji, Italiji, Monaku, Poljskoj, San Marinu i Sloveniji stručnjaci nisu pronašli eksplicitno pominjanje nasilja u porodici kao zakonskog kriterijuma koji treba uzeti u obzir pri odlučivanju o starateljstvu ili pravima na posete.

U Francuskoj, Italiji, Crnoj Gori, Holandiji, Portugaliji i San Marinu, GREVIO je utvrdio da sudije, u slučajevima koji se odnose na određivanje prava na starateljstvo i na posete, ne vrše procene rizika niti traže objavljivanje procena rizika i bezbednosnih planova nadležnih organa.

Kada je reč o Srbiji, stručnjaci Saveta Evrope u izveštaju ukazuju da zakonodavstvo ne priznaje posledice koje svedočenje nasilju u porodici ostavlja na dete.