Lokalne samouprave su, kako je istaknuto, nosioci reformskih procesa i gradjani najbrže svedoče napretku na tom nivou vlasti.

Ministarstvo je, u saradnji sa SKGO i uz podršku Vlade Švajcarske, ove godine donelo i počelo da sprovodi Program za reformu sistema lokalne samouprave, koji je sastavni deo Strategije reforme javne uprave u Srbiji. Tako je prvi put u istoriji reforme lokalne samouprave izradjen dokument javne politike kojim se planira strateški razvoj ove oblasti.

“Vizija Ministarstva je izgradnja uprave po meri svih nas, uprave koja je servis svojih gradjana i privrede. Cilj je da kvalitet usluga koje javna uprava pruža gradjanima bude isti na lokalnom i republičkom nivou, kao i ušteda vremena i novca kako gradjanima i privredi, tako i državi”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su investicije Vlade Srbije u lokalne samouprave veće nego ikad i ubrzano se radi na svim infrastrukturnim preduslovima da one postanu moderne, funkcionalne i ekonomski ojačane, a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastoji da svojim aktivnostima ojača kapacitete lokalne administracije, kao i ulogu gradjana u planiranju i odlučivanju.

“Zadovoljstvo gradjana kvalitetom usluga koje im uprava i lokalna samouprava pružaju jedino je merilo rada i preduslov za uspeh svih reformskih procesa”, istaklo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

//