Ministarstvo kulture zabrinuto zbog incidenta u Novom Pazaru

BEOGRAD- Ministarstvo kulture izrazilo je danas zabrinutost zbog ?injenice da organi vlasti u pojedinim opštinama zabranjuju izvešta?ima medija koji im nisu po
volji prisustvo na konferencijama za novinare organa lokalne samouprave. U saopštenju Ministarstva kulture se navodi da je najnoviji primer takvog ponašanja spre?avanje izvešta?a novinske agencije Fonet da prisustvuje konferenciji za novinare koju su organizovale opštinske vlasti u Novom Pazaru. Prema navodima iz saopštenja, takvim zabranama se fakti?ki ograni?ava sloboda rada medija jer im se uskra?uje pravo da do?u do relevantnih informacija od interesa za javnost. U saopštenju se dodaje da na nivou republi?kih organa fakti?ki i nema slu?ajeva da se izvešta?ima pojedinih medija onemogu?ava prisustvo konferencijama za novinare. "Ne vidimo nikakav razlog da se lokalni organi vlasti ponašaju suprotno ovakvoj praksi", piše u saopštenju. Ministarstvo kulture je podsetilo da Zakon o javnom informisanju, ?ija je primena u nadležnosti tog ministarstva, ne predvi?a nikakve mere u odnosu na organe vlasti koji ograni?avaju prisustvo novinarima na konferencijama za novinare i drugim doga?ajima. "To zna?i da u konkretnim slu?ajevima Ministarsvo ne može da interveniše po osnovu zakona, ali ovaj problem o?igledno postoji i potrebno ga je rešiti", piše u saopštenju. Ministarstvo kulture je najavilo da ?e u narednim nedeljama inicirati raspravu na ovu temu, sa ciljem da se prona?u prihvatljivi modeli za spre?avanje organi?avanja slobode medija i dodalo da u tu raspravu treba da budu uklju?ena nadležna ministarstva, nadležni skupštinski odbori, ali i predstavnici medijskih asocijacija, medija i eksperata.