To je drugo puštanje riblje mlađi u reku ove godine radi povećanja ribljeg fonda, prenosi Sinhua. Prvog juna je pušteno 750.000 mlađi retkih vrsta riba.

Mlađ puštena ovog puta uključuje kamenog šarana i još tri retke vrste (schizothorak chongi, rhinogobio ventralis i coreius guichenoti). Prve dve su retke vrste koje su prvi put puštene u ovu reku.

Kineska elektroenergetska kompanija od 2015. organizuje uzgoj i puštanje retkih riba kako bi se očuvale autohtone riblje vrste reke Đinša.