„Verovatno će prilikom prodaje biti aktiviran član 38, nedavno usvojene Uredbe o prodaji obveznica direktnom pogodbom sa kvalifikovanim investitorom, a u tom članu se navodi da ‘izuzetno, vlada može odlučiti da državne hartije proda direktnom prodajom'“, rekao je Borović.

Dodao je da su „retke okolnosti“ te da za srpske hartije od vrednosti više ne postoji gotovo nikakvo interesovanje, da svaka emisija doživi „debakl“, da se već oglašene prodaje nekoliko puta „reotvaraju“ sa sve većom kuponskom stopom i sve manjom prodajom obveznica.

Taj problem neće, kako je naveo, rešiti direktna prodaja, naprotiv proćiće kao direktne prodaje Instituta „Jaroslav Černi“ ili PKB korporacije.

Istakao je da je glavna karakteristika režima od 2012. godine potpuna tajnost rada vlade i nižih nivoa vlasti i skrivanje od javnosti ključnih detalja zaključenih ugovora o prodaji državnih preduzeća, naučnih instituta, državne imovine ili o ugovaranju izgradnje infrastrukture, kupovini dobara ili korišćenju usluga.

Direktna pogodba sa jednim učesnikom je, kako je navedeno, postalo pravilo sa opravdanom sumnjom o velikoj šteti nanetoj državi umesto da su procesi bili otvoreni i javni.

„Zbog svega ovoga, nosioci ovog režima će morati da polože račun i odgovaraju zbog nekompetentnog, neodgovornog i koruptivnog ponašanja i direktnog ugrožavanja interesa države i gradjana“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je „veliki problem otplata javnog duga jer država emisijom obveznica ili kredita neće uspeti da refinansira dospele obaveze i pokrije deficit ili će cena refinansiranja imati teške posledice po javne finansije“.