Prema Zakonu o deviznom poslovanju za menjačnice koje ne postupaju u skladu sa propisima Narodne banke propisana je prekršajna odgovornost – za pravno lice predvidjena je novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za preduzetnika od 10.000 do 500.000 dinara.

Takodje, pošto NBS od 1. januara 2019. godine kontroliše zakonitost obavljanja menjačkih poslova – ukoliko u postupku kontrole utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, pored zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, NBS može doneti i rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ako utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio nalog za otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, koji mu je dat u postupku kontrole menjačkog poslovanja.

„Još jednom ističemo da nema razloga razloga za paniku, da Narodna banka već obezbedjuje bankama i dinarsku i deviznu likvidnost u dovoljnoj meri, a pojačano je snabdevanje banaka stranom gotovinom kako bi menjačnice brzo i efikasno mogle da odgovore na pojačanu tražnju gradjana koja se pojavila“, navela je NBS u saopštenju.

Istaknuto je da deviznih sredstava i strane gotovine NBS ima dovoljno i da kontinuiramo snabdeva bankarski sektor dovoljnim količinama.

„Gradjani zato ne treba da brinu, niti bi panika trebalo da bude prisutna – ni za povlačenjem depozita iz banaka u kojima su sredstva najsigurnija i koje su i dobro kapitalizovane i veoma likvidne, niti za kupovinom deviza u menjačnicama. NBS obezbedjuje dovoljno sredstava i odgovara na sve zahteve banaka, čime dokazujemo da smo spremni da reagujemo bez odlaganja i adekvatno“, navela je centralna banka.

NBS očekuje da banke u što kraćem roku prenesu efektivu menjačnicama koje će podmiriti tražnju gradjana i naložila je bankama da ni u jednom trenutku ne sme biti prekida snabdevanja menjačnica gotovinom.

„Ni u jednom trenutku stabilnost kursa nije i neće biti dovedena u pitanje i gradjani to treba da znaju. Nije pitanje da li NBS ima dovoljno instrumenata i da li će reagovati. Narodna banka Srbije već deluje kontinuirano kako bi stabilnost bila očuvana. Ovu krizu smo dočekali sa rekordno visokim nivoom deviznih rezervi preko 16 milijardi evra i imamo sasvim dovoljno sredstava i umeća da očuvamo stabilnost koja nema alternativu“, istakla je NBS.