Razmatrano je, kako je navedeno, i zaključivanje novog stendbaj aranžmana sa MMF-om (Stand-by Arrangement – SBA), čiji je fokus na nastavku vodjenja odgovorne ekonomske politike, uz dodatnu podršku finansijskoj stabilnosti u periodu vanrednih svetskih okolnosti i preplitanja nekoliko kriza.

Ističe se da će predloženi stendbaj aranžman biti dodatna podrška finansiranju u uslovima izazova u svetskom ekonomskom okruženju, a podržaće i makroekonomske politike i napore vlasti na sprovodjenju strukturnih reformi, sa fokusom na sektor energetike.

Stendbaj aranžman će zameniti postojeći Instrument za koordinaciju politike i nadovezaće se na reformsku agendu Instrumenta, uz uvažavanje tekućih izazova.

Tokom dvonedeljnih razgovora razmatrana su aktuelna monetarna, fiskalna i makroekonomska kretanja i projekcije, na osnovu čega je, kako je navedeno, Misija pozitivno ocenila sprovodjenje dogovorenog ekonomskog programa i pohvalila kontinuitet dobrih ekonomskih politika.

“Ocenjeno je i da je upravo zahvaljujući odgovornom vodjenju ekonomske politike i sveobuhvatnom paketu monetarnih i fiskalnih mera Srbija uspešno očuvala makroekonomsku, finansijsku i fiskalnu stabilnost i u periodu pojačanih izazova”, navela je NBS.

Pohvaljena je, kako je navedeno, i blagovremena priprema srpskih vlasti za dalje potencijalne šokove iz medjunarodnog okruženja.

Konstatovano je da je srpska privreda zabeležila snažan oporavak od pandemije, ali da se svi sada suočavaju sa negativnim efektima nepovoljnih kretanja na svetskom i regionalnom nivou, koji utiču na niži globalni rast, time i na smanjenu eksternu tražnju za srpskim izvozom iz zemalja EU, kao i na visoke cene energenata i poremećaje u lancima snabdevanja.

“Srpska privreda ima dobre mehanizme odbrane od šokova, koji uključuju i adekvatne devizne rezerve, umeren nivo spoljnog i javnog duga, dobro kapitalizovan i likvidan bankarski sistem, uz najniže učešće problematičnih kredita do sada, kao i dokazanu sposobnost proaktivnog reagovanja na razne udare iz medjunarodnog okruženja”, navela je NBS.

Posebno je konstatovano i da je očuvana finansijska stabilnost, kao i stabilnost deviznog kursa, uprkos nepovoljnim uslovima u medjunarodnom okruženju.

“Važan stub odbrane stabilnosti jesu visoke devizne rezerve, kojima pažljivo upravljamo, kao i očuvana relativna stabilnost kursa dinara prema evru i izvesnost u poslovanju koju ta stabilnost donosi”, rekla je guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Govoreći o aktuelnim makroekonomskim kretanjima u Srbiji, Tabaković je istakla da je od maja, s ponovnim delovanjem faktora ka jačanju dinara kupovinom deviza, NBS dodatno povećava devizne rezerve.

One su, kako je rekla, krajem septembra premašile nivo s početka godine i iznosile su 16,5 milijardi evra, što je znatno više od nivoa propisanog brojnim kriterijumima kojima se meri njihova adekvatnost.

Dodala je da je nastavljen rast zapošljavanja i zarada u privatnom sektoru i da je uprkos visokoj bazi i pojačanim neizvesnostima iz medjunarodnog okruženja, prema preliminarnim podacima, priliv stranih direktnih investicija u devet meseci ove godine premašio priliv iz istog perioda rekordne, prethodne godine.

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima u avgustu je, prema njenim rečima, iznosilo 3,19 odsto, što je za gotovo jedan procentni poen ispod nivoa pre pandemije. “To je još jedna potvrda da smo u Srbiji donosili pravu i pravovremenu kombinaciju mera”, rekla je Tabaković.

Misija MMMF-a ocenila je i da je, u uslovima aktuelnih inflatornih pritisaka koji su mahom uzrokovani cenama hrane i globalnim cenama energenata, reakcija monetarnom politikom, odgovarajuća.

Konstatovano je, kako je navedeno, da tekuće pooštravanje monetarnih uslova ima ključnu ulogu u sprečavanju dužeg trajanja inflacije, kao i da su vlasti sprovele i dodatne mere kako bi ublažile udar na troškove života stanovništva.

“Obuzdavanje inflacije jeste prioritet broj jedan za nosioce politika širom sveta, ali je važno da se odredi i prava mera reakcije. U Srbiji to radimo postepenim, ali kontinuiranim zaoštravanjem monetarnih uslova, koje smo započeli u oktobru prošle godine. Kroz postepen pristup uvažava se činjenica da inflatorni pritisci dolaze od faktora sa strane ponude i istovremeno se vodi računa i o rastu privredne aktivnosti”, rekla je Tabaković.

Prema oceni MMF-a dalja kombinacija makroekonomskih mera trebalo bi da bude takva da obezbedi smanjenje inflacije i podrži stabilnost deviznog kursa. Važno je, kako je navedeno, da fiskalna konsolidacija podržava monetarnu politiku, ali i da se u budžetu zadrži visok nivo kapitalnih rashoda kako bi se rešile znatne infrastrukturne potrebe Srbije.

“Kao i tokom prethodnih epizoda povećanih medjunarodnih rizika, u Srbiji nastavljamo da čuvamo stabilnost i sprovodimo reforme, uz punu koordinaciju politika, što je neophodno za sprovodjenje naše ekonomije i kroz ovu krizu”, ocenila je Tabaković.