BIJELO POLJE– Privredni sud u Bijelom Polju odbacio je danas kao nedozvoljen predlog Vlade Crne Gore da se u bjelopoljskoj tekstilnoj fabrici "Vunko" uvede ste?aj. "Predlog je odba?en zato što Ministarstvo finansija Crne Gore, koje je predlaga?, nema svojstvo pravnog lica," rekao je sudija Faruk Mušovi?. On je dodao da Vlada Crne Gore od "Vunka a.d." potražuje 1,168 miliona evra, od ?ega na ime kreditnog zaduženja preko 177.000, za neizmirene poreze i doprinose preko 436.000 evra, i na ime duga prema bivšoj Saveznoj direkciji robnih rezervi 554.886 evra koji je od februara 2007. obaveza vlade. Prema njegovim re?ima, u konkretnom slu?aju, predlog za uvo?enje ste?aja mogu podneti Republika Crna Gora ili opština Bijelo Polje kao nosilac lokalne samouprave. Fabrika "Vunko" je od 1961. kada je po?ela redovnu proizvodnju do sada preživela dva ste?aja, tako da je broj radnika od 2.500 na kraju 1989. spao na 148 koliko ih je sada na spisku zaposlenih.