BEOGRAD– Skupštinski Odbor za me?unacionalne odnose usvojio je predlog na Nacrt zakona o kulturi kojim se predvi?a da nacionalni saveti nacionalnih manjina
budu organi koji ?e se starati o sprovo?enju kulturne politike manjinskih zajednica.
?lanovi Odbora prihvatili su i predlog da se gradovi i jedinice lokalne samouprave, kao i autonomne pokrajine, staraju o sprovo?enju kulturne politike na svojoj teritorji. Jedna od najzna?ajnijih novina Nacrta zakona o kulturi jeste uspostavljanje Nacionalnog saveta za kulturu ?iji bi sastav imenovala Skupština Srbije. Prema re?ima državnog sekretara u Ministarstvu za kulturu Novice Anti?a, taj nacrt predstavlja zna?ajno prilago?avanje naše kulture savremenim kretanjima, s obzirom na to da postoje?i zakon važi ve? 15 godina. On je naveo da ?e novi zakon o kulturi pružiti mogu?nost savetima nacionalnih manjina da osnivaju svoje kulturne ustanove. Na sednici Odbora za me?unacionalne odnose dogovoreno je da se Nacrt zakona o kulturi o kojem se vodi javna rasprava, još jednom pretrese u odboru pre nego što u?e u skupštinsku proceduru. ?lanovi Odbora dogovorili su se i da na slede?u sednicu pozovu generalnog direktora Radio televizije Srbije Aleksandra Tijani?a radi razgovora o realizaciji programa na jezicima manjina na javnom servisu.