TUTIN – Opština Tutin je za narednu godinu za sredstva iz Nacionalnog investicionog plana konkurisala sa 24 projekta. Po re?ima šefa Kancelarije za ekonomski razvoj tutinske opštine Bajrama Aljovi?a, vrednost ovih projekata je oko 38 miliona evra, a  odnose se na infrastrukturu, ure?enje školskih objekata i razvoj ekonomije. „Najve?i deo projekata reguliše ure?enje infrastrukture na gradskom i seoskom podru?ju. Me?u našim projektima je vodosnabdevanje, pre?iš?avanje i sakupljanje otpadnih voda, ure?enje gradskih ulica, izgradnja putne mreže na seoskom podru?ju kao i rekonstrukcija elektromreže. Traži?emo sredstva i za radove na nekoliko školskih objekata u našoj opštini. Ekonomski projekti se odnose na razvoj poljoprivrede i turizma“, rekao je Aljovi?. Za sredstva iz NIP-a mogli su da konkurišu državni organi i organizacije, javne ustanove, opštinske uprave i udruženja gra?ana