Trening u okviru projekta Preko-granična saradnje u sprečavanju trgovine ljudima i nasilja u porodici, obuhvatio je medije sa Kosova i Srbije sa ciljem da se novinari obuče da prepoznaju trgovinu ljudima i nasilje u porodici kao važnu temu i samim tim postave i kao jedan od prioriteta kada se do takvih informacija dode, saopštio je PCI.

Obuka je obuhvatila upoznavanje i razradu tema kao sto su Proaktivna uloga novinara u razumevanju konteksta trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja; dekonstrukcija predrasuda i stereotipa; uloga medija u kreiranju društvenih stavova i vrednosti; komunikacija sa žrtvama i poželjna terminologija za izveštavanje; razumevanje nasilja i zlostavljanja u digitalnom okruženju.

Osnovni cilj tih aktivnosti je da se mediji na Kosovu i u Srbiji, posebno u opštinama Bujanovac, Preševo, Ranilug i Parteš, povežu i naprave saradnju u svrhu razmene informacija i ranog uzbunjivanja nadležnih organa i institucija o trgovini ljudima i nasilja u porodici odnosno rodno zasnovanog nasilja kako bi institucije, koje na žalost nemaju međusobnu saradnju, pravovremeno reagovale u sprečavanju krijumčarenja i spašavanju žrtava.

Mediji su tokom treninga istakli da je potreba umrežavanja, razmene informacija i ostvarivanja saradnje važna ali da svakako ne sme ostati samo na inicijativi već da se osnuje i jedna digitalna mreža, odnosno otvoren kanal komunikacije u koji ce biti uključeni predstavnici medija, predstavnici NVO, predstavnici centara za socijalni rad.

Trening, drugi po redu, održan je  17. i 18. avgusta u Vranju, a sledeci sledeći trening za medije biće održan u septembru na Kosovu.