TUTIN– Prema podacima tutinske poslovnice „Elektrorasa“ dugovanja potroša?a iz ove opštine za elektri?nu energiju iznose oko 92 miliona dinara. Po re?ima šefa obra?unske službe ove poslovnice Fadilja Redžepovi?a najve?a dugovanja imaju potroša?i koji žive na seoskom podru?ju. Oni duguju oko 61 milion dinara, dok su u gradu dugovanja potroša?a zna?ajno niža i iznose oko 14 miliona dinara. „Na osnovu odluke Vlade Srbije i našeg Upravnog odbora nekim kategorijama potroša?a odobravamo popuste. To je, pre svega, socijalno ugroženo stanovništvo koje prima pomo? od Centra za socijalni rad. Oni imaju popust od 30 odsto ali pod uslovom da svoja dugovanja izmiruju do 15. u mjesecu“, rekao je Redžepovi?. On isti?e da od naplate potraživanja direktno zavisi dalje ulaganje u rekonstrukciju elektromreže i da je ova služba primorana da vrši i prinudnu naplatu dugovanja. Od 19. novembra po?ela su i isklju?enja elektri?ne energije potroša?ima koji imaju najve?a dugovanja.