PRIJEPOLJE- Prva faza PRO programa uspešno se privodi kraju zaklju?ili su ?lanovi Upravnog odbora ovog programa. Na sastanku, ?iji je doma?in bio predsednik opštine Prijepolje Nedžad Turkovi?, re?eno je da je do sada realizovano dvadeset projekata, od ukupno dvadeset i ?etiri, koji treba da se realizuju u ovoj fazi.  Na polju unapre?ivanja opštinskih usluga, izgra?ena su i opremljena dva uslužna centra. Uslužni centar u Sjenici je ve? u funkciji, dok se otvaranje uslužnog centra u Novoj Varoši o?ekuje do kraja godine. U?esnici su odobrili finansijska sredstva, u iznosu od oko 500.000 evra, za rezlizaciju projekata u Ivanjici i Raški. U radu Upravnog odbora  u?estvovali su predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, donatora Evropske agencije za rekonstrukciju i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, organizacije odgovorne za sveukupno sprovo?enje PRO programa, i predstavnici svih osam opština koje su uklju?ene u PRO program.