Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević pojasnio je da je ideja da se posebnom odlukom utvrdi godišnji plan rada i obezbede finansijska sredstva, kako bi RIK nastavio da se bavi programom edukacije birača, što je nadležnost RIK-a po Zakonu o izboru narodnih poslanika.

Dodao je da primena ovog programa počinje odmah i da ima za svrhu da organizovanim i akcijama usmerenim kako ka najširoj javnosti, tako i ka posebnim ciljnim grupama, podigne svest o funkciji i sadržaju izbornog prava kao jednog od osnovnih ljudskih prava, kao i o vrednosti i značaju slobodnog, tajnog i ličnog glasanja na izborima, što je polje po pitanju kojeg je Republička izborna komisija značajno unapredila svoj rad u prethodnom periodu.

“Potreba za izradom programa je prepoznata od preporuka ODIHR-a iz 2022. i 2023. gde je konstatovano da je informisanje i edukacija birača bila ograničena”, rekao je Dimitrijević.

Dodao je da je nacrt urađen polovinom prošle godine, da je prosleđen ODIHR-u na mišljenje, te da su u konsultacijama implementirane sve sugestije ODIHR-a.

Dimitriević je podsetio na medijsku kampanju u kojoj je RIK i prethodnih godina obaveštavao birače o uvidu u birački spisak i postupku glasanja, a da je sada ideja da posebna služba RIK-a napravi plan i realizuje ga u naredne tri godine.

On je istakao da će se koristiti svi kanali komunikacije kako bi se došlo do što većeg broja ljudi i da će se voditi računa da ti kanali budu prilagođeni ciljnoj grupi kojoj se želi obratiti.

“Naravno da ukoliko želimo da dođemo do starijih građana nećemo to raditi preko društvenih mreža jer je pretpostavka da se oni najviše informišu poreko dnevnih novina, televizije, nedeljnika. Sa druge strane, sa mladima ćemo komunicirati preko društvenih mreža”, objasnio je Dimitrijević.

Dodao je i da je suština da bude jedan bazni period i da se komunikacija, informisanje i edukacija konstantno primenjuju.

“Naravno da će ekipe raditi evaluaciju i da će se menjati kanali komunikacije i načini informisanja. Predviđena je i saradnja sa svim ciljnim grupama. Trudićemo se da problema bude što manje, a ako ih bude oni će biti rešavani u hodu”, zaključio je Dimitrijević.