Na javnoj raspravi pojavilo se tek nekoliko zaposlenih u Gradskoj upravi i javnim preduzećima i jedan građanin koji je istakao da je pohvalno što postoji nacrt, uz opasku da je u Programu trebalo konkretno navesti “gde će i šta biti urađeno”.

Jedna od zaposlenih u Gradskoj upravi predložila je da se predvide sredstva za čišćenje smeća nabacanog pored magistralnih puteva i obala reke Raške od Postenja nizvodno, kao i da se razmisli o formiranju, bar manjih, zelenih površina na Žitnom trgu i Platou Srđana Aleksića (koje su inače i postojale, ali su popločane, prim. aut.).

Rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Ivan Milanović rekao je da je nacrt Programa objavljen na sajtu lokalne samouprave i da zainteresovani građani i organizacije imaju još nekoliko dana da predlože izmene i dopune tog dokumenta.

“To mogu učiniti sve do, očekujem, naredne nedelje kada ćemo uputiti predlog Programa Gradskom veću na usvajanje, a potom Ministarstvu za zaštitu životne sredine na saglasnost. Nadamo se da će predlog dobiti saglasnost i da ćemo krenuti u realizaciju aktivnosti”, izjavio je Milanović.

Programom korišćenja budžetskog fonda za zaštitu živtone sredine najviše novca, četiri miliona dinara, planirano je za nabavku sadnica kako bi se povećale zelene površine, sa ciljem da se poboljša kvalitet vazduha.

Za uklanjanje divljih deponija predviđeno je 2,6 miliona dinara, nabavku posuda za selektivno odvajanje otpada 2,2 miliona dinara, a 70.000 dinara manje za kupovinu i sadnju drveća pored prilaznih puteva gradu.

Izrada lokalnih planova upravljanja otpadom i kontrole kvaliteta vazduha trebalo bi da košta 1,8 miliona dinara, a nabavka “kompostera” 1,5 milion dinara. Za saradnju sa udruženjima građana i njihove projekte izdvojeno je milion dinara.

Među merama predviđenim Programom zaštite životne sredine su i monitoring kvaliteta površinskih voda, zemljišta, vazduha, nejonizujućeg zračenja, merenje nivoa buke, ali i deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija javnih površina.

Grad planira i da kupi uređaje za merenje prisustva PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu koji bi bili instalirani na dve lokacije.