Pokrajinski organi nabavili su dva luksuzna automobila kršeći nekoliko članova Zakona o javnim nabavkama, direktno suzbijajući konkurenciju i “crtajući” audi u specifikaciji.
“Pri tome su lizing za dva audija na godinu dana platili toliko da su jednog mogli da kupe i da im ostane 14.000 evra”, piše u analizi koju je objavila organizacija Transparentnost Srbija na svom sajtu.
Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa objavila je 11. maja odluku kojom se ugovor o zakupu vozila dodeljuje firmi Porsche mobility d.o.o. iz Beograda, kao jedinom ponudjaču.
Procenjena vrednost ugovora bila je 9,8 miliona dinara (bez PDV-a), a predmet javne nabavke bio je zakup dva nova putnička motorna vozila na 12 meseci, uz plaćanje na 12 rata.
Transparentnost Srbija navodi da ta javna nabavka nije bila planirana Planom javnih nabavki za 2021. godinu, niti u naredne četiri izmene Plana javnih nabavki, pa je uneta tek u šestu verziju Plana, donetu 16. aprila 2021. godine.
Nabavka nije bila predvidjena ni Finansijskim planom za 2021. godinu.
“Problem sa ovom javnom nabavkom je to što je očito prekršeno više odredbi Zakona o javnim nabavkama odredbom da boja vozila treba da bude ‘mythos black metalic’, kako piše u Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke – ova boja direktno ukazuje da marka automobila koji su predmet javne nabavke mora da bude ‘Audi’ pošto ovu boju jedino koristi taj brend”,  navodi se u analizi.
Dodaje se da je na taj način, uslovljavanjem da predmet javne nabavke mora da bude tačno odredjeni brend, nesumnjivo prekršen član 7. Zakona o javnim nabavkama, o načelu obezbedjivanja konkurencije i zabrane diskriminacije, u kome piše da je “naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju”.
Navodi se da je prekršen i član 100. Zakona o javnim nabavkama, u kome eksplicitno piše da “tehničke specifikacije ne mogu da upućuju na posebnu marku”.
Transparentnost Srbija je navela da nabavka nije ni ekonomična jer je za novac kojim se na godinu dana iznajmljuju dva vozila bilo moguće kupiti jedan novi automobil, i da preostane oko 14.000 evra.
Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa nije odgovorila na pitanje za koje potrebe su namenjena ova dva vozila, odnosno ko će ih koristiti.
Kancelarija za javne nabavke je na pitanje da li je sprovela monitoring ove javne nabavke odgovorila da nije i dodala da će na osnovu tog pitanja “Kancelarija postupiti u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i sprovesti monitoring u vezi sa predmetnim postupcima javnih nabavki”.