BEOGRAD- Politi?ki analiti?ar Djor?e Vukadinovi? izjavio je danas da je dobro da je postignut kakav takav dogovor o izborima, da malo splasnu iracionalne polemike i tenzije koje su poslednjih dana prakti?no paralisale politi?ku scenu Srbije. On je rekao agenciji Beta da je re? o dogovoru za ?ije je funkcionisanje potrebno obezbediti najmanje tri preduslova. Vladaju?e stranke, prema njemu, treba prvo da se sporazumeju o tekstu zakona koji su neophodni za sprovo?enje izbora i da obezbede da zakoni budu usvojeni u Skupštini u razumnom roku, što ne zavisi samo od njih, nego i od opozicije koja bi mogla da opstruira tu proceduru. "Tre?i faktor koji je najmanje predvidiv su kosovski Albanci i
me?unarodna zajednica", kazao je Vukadinovi? osvr?u?i se dogovor vladaju?ih stranka da ?e predsedni?ki izbori biti raspisani posle 10. decembra ukoliko zbog problema Kosova ne bude ugrožena teritorijalna celovitost Srbije. On je naglasio da nema pobednika i gubitnika, iako je sam dogovor bliži onome što je zastupala Demokratska stranka Srbije. Vukadinovi? je ocenio da je dogovor u tom obliku mogao biti postignut i pre dve-tri nedelje, te da se pokazalo da nije bilo razloga za toliko žara, politi?kih strasti i teških re?i izme?u koalicionih partnera. "Ne mislim da su ovim sporazumom otklonjene sve napetosti i sve tenzije unutar vladaju?e koalcije, mislim da nisu i da ?e još biti
tu nekih dilema", rekao je Vukadinovi?. Predsedni?ke izbore nije realno o?ekivati pre januara, a mogu?e je da budu i kasnije tokom 2008. godine, dodao je on navode?i da zbog pomeranja roka ne?e biti hendikepiranih i ocenio da bi za Borisa Tadi?a zapravo bilo nepovoljno da se išlo na izbore u decembru."U takvom razvoju situacije ostao bi utisak da se brzalo sa izborima, da se ide na izbore bez neophodnih zakona i mu?nim utiskom da se ide na termin koji kao da više odgovara nekom spolja nego što je diktiran iznutra, nekim politi?kim dogovorom", dodao je Vukadinovi?. Vukadinovi? je kazao da je vladaju?a kolicija došla na korak bliže dogovoru o zajedni?kom predsedni?kom kandidatu, ali je naglasio kako ne misli da je takav dogovor za sada postignut. To je, kako je naveo, nešto do ?ega ?e se tek do?i, što se u ovom trenutku ?ini verovatnim, ali daleko je od toga da je neupitno. Takav dogovor, prema njegovim re?ima, zavisi?e od odnosa koalcionih partnera i u medijima i u parlamentu, koji je preko leta bio malo poboljšan u odnosu na period u vreme formiranja Vlade Srbije.Tako?e ?e, rekao je Vukadinovi?, takav dogovor zavisiti i od rezultata i jedinstva državnog tima koji pregovora o budu?em statusu Kosova.