PRAG- Globalno otopljavanje može da pretvori neke tradicionalne turisti?ke destinacije u negostoljubive predele, a CCesi su ve? ove sezone po?eli da se žale da Sredozemno more, uklju?uju?i i Jadran, postaje za njih prevru?e. "Klijenti turisti?kih agencija ve? su se ove sezone žalili na vru?ine. U budu?nosti ?e nastupiti verovatno odliv klijenata u severnija odmarališta", kazao je za današnju "Mladu frontu Dnes" portparol ?eške Asocijacije turisti?kih agencija Tomio Okamura. Deo ?eških turista za razliku od drugih turisti?kih nacija iz Srednje i Severne Evrope ?esto upravo traži ekstremne vru?ine i obi?no su gosti i kada ostali u vru?im mesecima izbegavaju Egipat ili Arabijsko poluostrvo, podse?a me?utim Dan Plovajko iz turisti?ke agencije Fišer. Svetska turisti?ka organizacija na nedavnoj konferenciji u Davosu upozorila je na klimatske promene i njihov uticaj na turizam i pretnju da u nekim oblastima može da pove?a nezaposlenost. "Turizam mora principijelno da se promeni i reaguje na klimatske promene ako želi da prezivi", citira ?eški list iz zaklju?aka konferencije. CCesima, kojima je tradicionalno najomiljenije odredišta Hrvatska i Jadran gde je prema poslednjim ?eškim statistikama ove sezone boravilo 732.000 ?eških turista, ostaje za utehu da atraktivan za njih može da postane Baltik u susednoj Poljskoj, koji je do sada za CCehe bio suviše hladno more. CCeški nau?nici dodaju da turisti mogu i da promene navike i odmaraju se van glavne turisti?ke sezone ako ne žele da se odreknu Mediterana. "Bi?e sve više ljudi koji ?e na letovanje i?i u prole?e ili na
jesen umesto leta, kada ?e temperature za njih biti podnošljive", kaže geolog Vaclav Cilek.