Naučni savetnik na Institutu za istoriju Univerziteta u Sarajevu, Novopazarac Safet Bandžović, objavio je novi naučni rad u kojem analizira uticaj Rusije na pojedine države i narode na Balkanu.

Kroz pregled i sintezu radova brojnih autora, knjiga pod naslovom „Ruski pogledi na Bosnu i Hercegovinu“ objašnjava složen odnos ruske politike i naučnika prema toj balkanskoj državi.

„Nadam se da sam kroz četvorogodišnji rad na knjizi uspeo da kroz komparativni prikaz i multidiciplinarni kaleidoskop, tretirajući pojave i događaje u historijskoj perspektivi koja pruža potpunije odgovore, predstavio procese „dugog trajanja“ na Balkanu složen odnos, naročito ruskih historičara, prema Bosni i Hercegovini, njenoj prošlosti i savremenosti u širem historijskom i geopolitičkom kontekstu“, izjavio je Bandžović Sto plus radiju.

Doktor istorijskih nauka prethodno je objavio naučni rad pod naslovom Ideja i iskustvo: jugoslavenski socijalizam i bošnjačka pozicija.

Safet Bandžović je rođen u Novom Pazaru 1961. godine. Školovao se u Sarajevu i Beogradu, stručno se usavršavao iz oblasti istorijske demografije na Univerzitetu „Lomonosov“ u Moskvi.

Autor je više knjiga (”Muhadžirski pokreti i pribježišta `sultanovih musafira` od 1683. do 1875. godine”, Sandžačke teme; Iseljavanje Bošnjaka u Tursku; Bošnjaci i antifašizam, Kameni svjedok – govori o istorijatu Novopazarske tvrđave), a u naučnim krugovima je poznat kao stručnjak za proučavanje migracije na Balkanu.