Na taj način, navela je DRI u svom izveštaju u koji je radio Sto plus imao uvid, lokalna samouprava je pogrešno obračunala i isplatila bez pravnog osnova 2.878.375 dinara na ime plata i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za te zaposlene.

Među nepravilnostima koje je DRI otkrio prilikom kontrole rashoda za zaposlene, navedeno je i da Skupština Novog Pazara nije uplatila porez na dohodak članovima biračkih komisija i komisije za administrativno-tehničke poslove u ukupnom iznosu od 767.000 dinara.

Takođe, utvrđeno je da je Gradska uprava, prilikom obračuna dodatka na platu za minuli rad, kao osnovicu za obračun nije uzimala osnovnu platu (proizvod osnovice i koeficijenta), već se za minuli rad obračunavao i na prekovremene sate, što je u suprotnosi sa Zakonom o platama.

Tokom revizije, Grad je dostavio dokaze DRI da se obračun tog dodatka vrši u skladu sa Zakonom.

Državni revizor ocenio je da je Gradska uprava pravilno planirala mase za plate, da je broj zaposlenih u skladu sa propisima, kao i da je socijalna davanja za radnike i troškove prevoza obračunavala i isplaćivala u skladu sa propisima.