Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pozvalo je danas grupu nevladinih organizacija, koje su “iznele tvrdnje o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite, da neodložno i hitno dostave jasne dokaze o tim navodima”.

“Iznošenje paušalnih tvrdnji o ovako ozbiljnom kršenju zakona i standarda, bez toga da su nevladine organizacije dostavile nadležnim organima jasne dokaze, krajnje je neodgovorno i neozbiljno, sa jasnim ciljem urušavanja sistema socijalne zaštite i uznemirenja javnosti”, navedeno je u saopštenju.

Kako je Ministarstvo istaklo, tokom 2020. i 2021. godine sprovedena su 163 inspekcijska nadzora i utvrdjeno je da ustanove za smeštaj u odredjenim slučajevima nisu ispunjavale strukturalne standarde u pogledu broja i strukture zaposlenih i prostora i opreme, ali u navedenom periodu nije utvrdjena pojava nasilja nad korisnicama i njihovog zlostavljanja.

Takodje je navelo da je Zaštitnik gradjana od početka 2021. godine u svojstvu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obišao šest ustanova socijalne zaštite i nije imao ozbiljne primedbe na njihov rad i zaštitu prava korisnika na smeštaju.

U martu ove godine, istaknuto je u samopštenju, delegacija Komiteta protiv torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Saveta Evrope je obišla dve ustanove socijalne zaštite i u preliminarnom izveštaju nije navela primedbe na poštovanje ljudskih prava korisnika u periodu epidemije.

Više nevladinih organizacija za ljudska prava, koje su članice Platforme za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, prethodno je saopštilo da “izražava duboku zabrinutost u vezi sa stanjem u institucijama socijalne zaštite i dokazima o sistemskom zlostavljanju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ovim ustanovama”.

“Izveštaj ‘Zaboravljena deca Srbije’, koji su 24. juna objavile Disability Rights International’ i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, ukazuje da Srbija nije uspela da reši pitanje teških kršenja ljudskih prava u institucijama koja predstavljaju nečovečno i ponižavajuće postupanje – a u nekim slučajevima dostižu i nivo torture”, navedeno je u saopštenju.

Kao članice Platforme za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava saopštenje su potpisali Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava Yucom, A11 Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Centar za prava deteta, Astra, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Medjunarodna mreža pomoći i Mreža organizacija za decu.