Njihova ponuda od blizu 10,8 miliona dinara bez, odnosno, 12,9 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost bila je najpovoljnija od tri prispele, pa je tenderska komisija odlučila da im dodeli ugovor.

Pored njih, zainteresovani za taj posao bili su “CHW Instal” iz Novog Sada čija je ponuda iznosila blizu 12,5 miliona dinara bez PDV-a i konzorcijum koji su činili “Biomasa”, “Termoenergo” i “Termomont” iz Beograda sa ponudom od 14,7 milona dinara bez poreza.

Tender za izbor izvođača radova na rekonstrukciji kotlare raspisan je još 22. juna, ali je nekoliko puta produžavan zbog žalbi potencijalnih ponuđača na zahtevane uslove.

Postupajući po zahtevu novosadske kompanije “CHW Instal”, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki naložila je lokalnoj samoupravi da im isplati 120.000 dinara jer su prihvaćene njihove primedbe da su tenderski uslovi bili nelogični, ograničavajući i diskriminatorni.